شعار سال
دوشنبه 01 مرداد 1403

                              مقایسه آمار عملکرد آموزشی 6 ماهه اول سال 1402 با مدت مشابه سالهای گذشته

 

                              دانلود فرم خام ثبت گزارش تعداد کارآموزان اشتغال یافته آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد

 

                              گزارش رتبه بندی آموزشگاه های آزاد و مراکز جوار در سال 1402

 

                              آمار مقایسه ای سال 1400 و 1401 

 

                            نمودار و جدول تعداد آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد دارای فعالیت به تفکیک استان در سال 1401                               

 

                            نمودار تعداد مجوزهای آموزشگاه های آزاد صادره در سال 1401

 

                            نمودار تعداد مربیان فعال آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد به تفکیک استان در سال 1401

 

                            تعداد آموزشگاه های آزاد به تفکیک رشته تا پایان بهمن ماه 1401

 

                            تعداد مجوزهای صادره تا پایان بهمن ماه 1401                            

 

                            تعداد آموزشگاه های آزاد دارای فعالیت آموزشی در 11 ماهه سال 1401

 

                            آمار عملکرد آموزشی آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد به تفکیک استان در 9 ماهه سال 1401

                          

                            آمار تعداد مربیان آموزشگاه های آزاد به تفکیک استان در 6 ماهه اول سال 1401

 

                                تعداد و عملکرد آموزشی آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد فعال به تفکیک استان در سال 1400

 

                            عملکرد آموزشی آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد به تفکیک رشته و استان در سال 1399

 

                            تعداد و عملکرد آموزشی آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد فعال به تفکیک استان در سال 1398

 

                            عملکرد آموزشی آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد به تفکیک رشته و استان در سال 1398

 

                            تعداد و عملکرد آموزشی آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد فعال به تفکیک استان در سال 1397

 

                            عملکرد آموزشی آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد به تفکیک رشته و استان در سال 1397

                          


سایر پیوندها
تنظیمات قالب